Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze

Google Translator

Część VIII. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

  1. Pacjent w Szpitalu przeznaczonym dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych ma prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z innymi osobami.
  2. Pacjent ma prawo do odmowy kontaktu z osobami wymienionymi w ust. 1.
  3. Pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.
  4. Przez dodatkową opiekę pielęgnacyjną, o której mowa w ust. 1, rozumie się opiekę, która nie polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, w tym także opiekę sprawowaną nad pacjentką w warunkach ciąży, porodu i połogu.
  5. Pacjent ponosi koszty realizacji praw, o których mowa w ust. 1 i 3 jeżeli realizacja tych praw skutkuje kosztami poniesionymi przez Szpital.
  6. Wysokość opłaty rekompensującej koszty, o których mowa w ust. 5, ustala Dyrektor Szpitala, uwzględniając rzeczywiste koszty realizacji praw, o których mowa w ust. 1 i 3.
  7. Informacja o wysokości opłaty, o której mowa w ust. 6, oraz sposobie jej ustalenia jest jawna i udostępniana w lokalu Szpitala.